Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Työntekijärekisteri

Tämä on Power Steel Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaselosteyrityksen työntekijöistä. Laadittu 20.5.2018. Päivitetään tarvittaessa.

Rekisterinpitäjä

Power Steel Oy
Liunantie 19 b
79600 Joroinen

esa.kuparinen@powersteel.fi
P. 040 727 6828

Y-tunnus 2071538-8

 

2. Ylläpitäjä

Riikka Kolima

Liunantie 19 B

79600 Joroinen

riikka.kolima@powersteel.fi

 

3. Rekisterin nimi

Power Steel Oy työntekijärekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

-Sopimus
-Laki
-Rekisterinpitäjän oikeutettu etu


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on työsopimus, palkkaus ja viranomaisasiointi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilöiden nimet, yhteystiedot, sosiaaliturvatunnisteet veroja ym. viranomaistietoja varten sekä tilitiedot palkanmaksua varten. Myös mahdolliset pätevyystodistukset.

Tiedot säilytetään työsuhteen ollessa voimassa ja tapauskohtaisesti riittävän ajanjakson sen jälkeen kirjanpidollisten toteamiseksi tarvittaessa. Tiedot arkistoidaan palkanmaksun jälkeen 10 vuotta lukituissa arkistoissa.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan työntekijältä ja viranomaisilta. 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Työnkuvan vaatiessa tietoja voidaan jakaa tai julkaista alihankkijoille esim. pätevyystodistukset.

Tietoja voidaan siirtää rekisterin pitäjän toimesta myös EU:n ja ETA:N ulkopuolelle yllämainituista syistä.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsitellään asianmukaisella huolellisuudella. Tiedot suojataan palvelimella ja ajantasaisesta tietoturvasta huolehditaan. Tietoja käsittelevät vain henkilöt, joiden työnkuvaan asia kuuluu. Mahdolliset paperiset kopiot ja muistiot arkistoidaan lukittuun tilaan ja hävitetään säilytysajan jälkeen.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Niiltä osin kun rekisterissä on keskeneräisiä asioita, ei pyyntöä voida toteuttaa, ennen kuin ne on hoidettu. Työsuhteisiin liittyvät arkistot säilytetään lakiperusteisesti aina vähintään 10 vuotta.

 

Joroisissa 20.5.2018